Naszym celem

utworzenia Profesorskiego Centrum Doradztwa Prawnego było stworzenie Kancelarii w której profesjonalną pomoc prawną znajdą nie tylko duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy ale i osoby fizyczne z całego Świata.

Zapewniamy Doradztwo

Prawne na najwyższym poziomie merytorycznym. Jako Kancelaria do współpracy zaprosiliśmy kadrę naukową wykładającą w czołowych polskich Uczelniach oraz praktyków- wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach dzięki czemu wachlarz naszych usług jest bardzo szeroki

Współpracujemy z kancelariami

i partnerami gospodarczymi na terenie całej Europy. Z naszej pomocy może skorzystać również Polonia czasowo przebywająca na terenie całego Świata.

NASZA SPECJALIZACJA

W ramach świadczonych usług, oferujemy pomoc prawną oraz opinie i ekspertyzy prawne sporządzane przez wybitnych Profesorów prawa oraz instytucje. Nasze usługi świadczymy w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

OPINIE, EKSPERTYZY PRAWNE.
Masz problem prawny? Wątpliwość dotyczącą przepisów? Potrzebujesz pisemnej opinii lub ekspertyzy prawnej? Wybitni specjaliści, profesorzy nauk prawnych, teoretycy i praktycy sporządzą dla Państwa pisemna opinię lub ekspertyzę prawną.

Upadłość konsumencka i restrukturyzacja zobowiązań 100%
Tymczasowe aresztowanie 100%
Prawo nowoczesnych technologii 100%
Restrukturyzacja firm 100%
Obsługa prawna podmiotów gospodarczych i osób fizycznych 100%
Ekspertyzy i opinie prawne 100%
Na straży dobrego prawa

Miło nam poinformować ,iż PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO wraz z Zrzeszeniem Prawników Polskich o/W-wa otrzymało dofinansowanie do projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-009/17 pn. Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie krajowym.

Tytuł projektu " NA STRAŻY DOBREGO PRAWA"
Celem projektu jest monitorowanie prawa na poziomie krajowym w zakresie swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości, cyfrowej edukacji. Kwota dofinansowania: 655.350,00 zł.

BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA MONITORINGU PRAWA KRAJOWEGO  • Stowarzyszenie „Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie” , Nr KRS 376181, z siedzibą w (03-750) Warszawa, zwane dalej „ZPP”, jako beneficjent w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Na straży dobrego prawa” realizowanego w ramach działania 2.16 (Usprawnienie procesu stanowienia prawa) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 20120 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,


-  OGŁASZA NABÓR OSÓB NA BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA MONITORINGU PRAWA KRAJOWEGO (opracowywania stosownych opinii/ekspertyz w tym zakresie).

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

  • ukończone studia prawnicze max. do 3 lat wstecz licząc od daty ogłoszenia naboru

  • min. roczne doświadczenie pracy w zawodzie

  • wiedza i doświadczenie z obszaru swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości i edukacji cyfrowej, w szczególności restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa konsumenta i postępowań odszkodowawczych


Warunkiem formalnym jest złożenie następujących dokumentów:

  1. Wypełniony  Formularz zgłoszeniowy
  2. CV Kandydata
  3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. Oświadczenie o zgodzie:
  1. Zobowiązanie do podpisania z ZPP umowy o współpracy, w razie zaakceptowania kandydatury na szkolenie.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 15 paxdziernika 2018 r. do siedziby Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa lub przesłać ich skany na adres poczty elektronicznej e.mail: biuro@zpp.warszawa.pl

Po wstępnej weryfikacji poprawności  przedłożonych dokumentów przez Kandydata, przedstawiciel ZPP skontaktuje się z Kandydatem celem umówienia spotkania, na którym zostanie zweryfikowana wiedza Kandydata i doświadczenie.

Po pozytywnej weryfikacji z Kandydatem zostanie podpisana stosowna umowa o współpracy.

Więcej informacji na temat szkolenia, a także wzory dokumentów na stronie internetowej Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa www.zpp.warszawa.pl

REGULAMIN SZKOLENIA