Odszkodowanie Volkswagen

Jeżeli jesteś właścicielem samochodu koncernu Volkswagen ( Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) wyprodukowanym po roku 2008, to Ty też możesz być poszkodowany/ poszkodowana w aferze spalinowej. Pokrzywdzonym na skutek machinacji Volkswagena z tytułu zainstalowania w pojeździe oprogramowania które oszukiwało testy spalin przysługuje szereg uprawnień.

żródło: Sprawa Volkswagena porady dla Konsumentów. – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W zależności od tego, kiedy zakupiłeś pojazd, możesz dochodzić swoich roszczeń na różnych podstawach, tj.:

Niezgodności towaru z umową

(ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

dla pojazdów

zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

rękojmi za wady rzeczy

(art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) – dla pojazdów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

Jeżeli uważasz, że twój pojazd jest niezgodny z umową, tzn. jego właściwości nie odpowiadają właściwościom rzeczy tego rodzaju lub nie odpowiada on twoim oczekiwaniom opartym na publicznych zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, możesz żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową.

Masz prawo domagać się:

  • nieodpłatnej naprawy albo
  • wymiany na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli z powyższych powodów nie można dokonać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zrobi tego w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby cię na znaczne niedogodności, masz prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo – jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest istotna – odstąpić od umowy.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania ci towaru.

UPRAWNIA Z RĘKOJMI ZA WADY RZECZY

Jeżeli pojazd ma wadę, tzn. przede wszystkim wówczas, gdy nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju mieć powinna lub o istnieniu których zapewniał sprzedawca, możesz żądać:

  • wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,
  • naprawy,
  • obniżenia ceny,

albo – jeżeli wada jest istotna – odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca rzecz wymieni lub w rozsądnym czasie i bez niedogodności dla ciebie usunie wadę. Jeżeli jednak rzecz była już wcześniej przez niego wymieniana lub naprawiana, ograniczenie to nie ma zastosowania. W praktyce – jeśli nie dojdziesz z przedsiębiorca do porozumienia – oceny tego, czy wadliwy system sterowania emisją spalin jest wadą istotną, może dokonać sąd.

Jako konsument możesz żądać wymiany zamiast naprawy albo naprawy zamiast wymiany, chyba, że wybrany sposób jest niemożliwy do zrealizowania lub zbyt drogi w porównaniu do drugiego sposobu zaspokojenia roszczeń. Koszty wymiany lub naprawy co do zasady ponosi sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania ci rzeczy.

Jeśli sprzedawca wadę podstępnie zataił, powyższy termin nie obowiązuje i takie roszczenie możesz wysunąć w każdym czasie. W tym przypadku będziesz jednak musiał wykazać, że sprzedawca, czyli w praktyce dealer, od którego nabyłeś pojazd, zdawał sobie z istnienia tej wady sprawę.

DOCHODZIĆ SWOICH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU STOSOWANIA NIEUCZCIWYCH STOSOWANIA RYNKOWYCH

Jeżeli nabyłeś wadliwy pojazd, przysługują ci również uprawnienia wynikające ze stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych (ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).

Za nieuczciwe praktyki rynkowe uznaje się w szczególności wprowadzanie w błąd. Warto zaznaczyć, że w przypadku stosowania przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej wprowadzającej w błąd, ciężar udowodnienia, że nie stanowi ona takiej praktyki, spoczywa na przedsiębiorcy. Możesz więc zażądać od przedsiębiorcy m.in. usunięcia skutków tej praktyki oraz naprawienia wyrządzonej szkody. W przypadku wejścia na drogę sądową, będziesz jednak musiał wykazać, że kwestionowane praktyki przedsiębiorcy wpłynęły lub mogły wpłynąć na twoją decyzję zakupową

CO DALEJ?

Jeżeli zainteresowani jesteście Państwo zastępstwem w dochodzeniu swoich roszczeń w związku z poniesioną szkodą wynikającą z nabycia pojazdu z wadliwym oprogramowaniem manipulującym emisję spalin prosimy o kontakt

ZOBACZ NASZ FANPAGE

FACEBOOK FANPAGE

Przesłanie zapytania nie wiąże się z żadnymi umowami i opłatami . Warunki współpracy są ustalane indywidualnie bowiem każdy przypadek pomimo że dotyczy tej samej afery spalinowej jest inny i inna prawdopodobnie będzie procedura dochodzenia twoich roszczeń.

W Profesorskim Centrum Doradztwa Prawnego możecie być Państwo pewni że pracują dla Was wybitni profesorowie, specjaliści i praktycy prawa. Nie boimy się wyzwań!