Upadłość konsumencka (osby fizyczne)OBSŁUGUJEMY SPRAWY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU oraz Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Holandii, i innych krajów.

Od 01 stycznia 2015 r. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, w momencie kiedy utraciła możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań ( takich jak spłata rat kredytów etc.) może ogłosić upadłość konsumencką (bankructwo). Upadłość może ogłosić w każdym przypadku chyba że sama, świadomie do niej doprowadziła, lub była ona wynikiem jej niedbalstwa.

Obejrzyj nasz film na temat upadłości konsumenckiej na www.prawo24.tv

Nowe prawo wprowadza także możliwość upadłości układowej konsumenta co pozwala na zawarcie porozumień z wierzycielami.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w wielu przypadkach nie jest jednak konieczne dlatego zawsze na początku współpracy prosimy o krótkie przedstawienie sprawy. Następnym krokiem jest analiza Państwa sprawy przez wybitnych specjalistów prawa którzy starają się każdorazowo znaleźć i zaproponować Państwu indywidualne – najlepsze naszym zdaniem- rozwiązanie wyjścia z długów. Jeśli konieczne jest sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką to sporządzamy wniosek do Sądu.

Proponujemy Państwu doradztwo prawne i reprezentację klienta na każdym etapie sprawy również po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego to również opinie i ekspertyzy prawne, doradztwo prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Nie prowadzimy doradztwa prawnego bezpłatnie i przez telefon!

Postaw na wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe!

Restrukturyzacja Przedsiębiorstw i upadłość firm


NIE KAŻDY KRYZYS W FIRMIE MUSI PRZERODZIĆ SIĘ W BANKRUCTWO!

Upadłości, układy z wierzycielami wpisane są w krajobraz każdego wolnorynkowego obrotu gospodarczego. Zawsze i wszędzie, gdzie gospodarka funkcjonuje, przedsiębiorstwa powstają, rozwijają się i upadają.

Polecamy się w doradztwie i restrukturyzacji firm.

W swojej działalności zapewniamy specjalistów o szerokim horyzoncie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości tudzież psychologii biznesu, którzy pomogą uratować Państwa firmę a gdy nie jest to już możliwe doprowadzić i przeprowadzić optymalnie procesy likwidacyjno- upadłościowe.

Umów się na bezpłatne spotkanie.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Podmioty gospodarcze
Fundacje i stowarzyszenia
Uczelnie wyższe
Administracja rządowa i organizacje pozarządowe
Klienci indywidualni
Klienci indywidualni przebywający poza granicami RP
Nasza specjalizacja

W ramach świadczonych usług, oferujemy pomoc prawną oraz opinie i ekspertyzy prawne w następujących dziedzinach:

Prawo administracyjne

prowadzenie wszelkiego typu postępowań przed organami administracji rządowej i samorządowej, w tym przede wszystkim przed organami samorządu terytorialnego, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, UOKiKiem i innymi organami regulacyjnymi, wnoszenie odwołań od decyzji administracyjnych, prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi obu instancji, pomoc w egzekucji decyzji administracyjnych.

Prawo cywilne i prawo umów

prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań odszkodowawczych przeciwko sprawcom szkody i ubezpieczycielom, sporządzanie projektów umów o dzieło, zlecenia, sprzedaży, darowizny i innych umów typowych, sporządzenie projektów umów o współpracy między przedsiębiorcami, umów dystrybucyjnych i wydawniczych i innych umów nienazwanych, sporządzanie projektów umów z elementami prawnoautorskimi, licencji na wykorzystywanie utworów, doradztwo w zakresie zabezpieczenia wierzytelności.

Nieruchomości i proces budowlany

przygotowywanie i negocjowanie umów nabycia nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, reprezentacja w postępowaniach dotyczących warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowych, sporządzenie projektów umów o roboty budowlane i prace remontowe, reprezentacja wspólnot mieszkaniowych i właścicieli lokali, ustanawianie służebności gruntowych, prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych, sporów z zakresu użytkowania wieczystego, postępowań o zasiedzenie, podział i scalanie gruntów, ustanawianie hipotek.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

prowadzenie postępowań rejestrowych, sporządzanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów osób prawnych, reprezentacja przedsiębiorców jednoosobowych i spółek w sporach z kontrahentami, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, uzyskiwanie odszkodowań od organów spółek, reprezentacja wspólników w sporach wewnętrznych, prowadzenie audytów wewnętrznych, postępowań przed UOKiK i postępowań likwidacyjnych, egzekucja należnych świadczeń, restrukturyzację przedsiębiorstwa, pomoc przy przygotowaniu planu naprawczego,

Fundacje i stowarzyszenia

sporządzanie projektów statutów, regulaminów, uchwał organów fundacji i stowarzyszeń, bieżąca obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń, doradztwo w zakresie uzyskania i utrzymania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), korzystania z wolontariatu, reprezentacja fundacji w sporach sądowych i przed organami administracji, postępowania rejestrowe i likwidacyjne.

Prawo rodzinne i spadkowe (w tym międzynarodowe)

prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku małżeńskiego, sporządzenie testamentów, prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego i zachowek.

Prawo pracy

prowadzenie sporów przed sądami pracy, sporządzenie projektów umów o pracę, przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych podobnych dokumentów, dochodzenie odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, z tytułu mobbingu oraz innych świadczeń z tytułu stosunku pracy.

Grunty warszawskie

prowadzenie postępowań dotyczących odzyskania gruntów utraconych na mocy dekretu warszawskiego oraz odszkodowań za ich wywłaszczenie na etapie postępowania przed organami administracji oraz przed sądem.

Prawo zamówień publicznych

doradztwo prawne przy przygotowaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie projektów umów konsorcjów, umów z podwykonawcami i innymi podmiotami, pomoc prawna podczas realizacji umów o zamówienie publiczne, sporządzenie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg, prowadzenie postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądami.

Uczelnie wyższe
 • bieżąca konsultacja, porady prawne,
 • interpretacje obowiązujących przepisów prawnych w konkretnych sytuacjach,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie umów, aneksów, pism oraz projektów innych dokumentów oraz ich sporządzanie na zlecenie Rektora lub Kanclerza
 • opiniowanie oraz przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych tj. Zarządzeń, Uchwał itp.,
 • uczestnictwo lub reprezentacja uczelni w negocjacjach prowadzonych z podmiotami/osobami trzecimi,
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz uczelni,
 • reprezentowanie uczelni w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych,
 • kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także współpraca z uczelnią
 • opiniowanie wydawanych decyzji oraz ich sporządzanie na zlecenie Rektora lub Kanclerza,
 • doradztwo prawne w zakresie wykonywania przez uczelnie praw i obowiązków wspólnika albo akcjonariusza lub praw i obowiązków związanych z członkostwem lub udziałem w osobach prawnych lub innych jednostkach organizacyjnych działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także w zakresie wykonywania przez uczelnię praw i obowiązków podmiotu tworzącego dla podmiotów leczniczych,
 • realizacja innych czynności jeżeli charakter prawny sprawy dotyczy działalności uczelni
 • przygotowanie dokumentacji uczelni do kontroli PKA i MNiSW
Doradztwo prawne

Nasze usługi świadczymy także w zakresie innych dziedzin prawa, jeżeli wynika to z indywidualnych potrzeb Klienta. Pomoc prawną zapewniamy też na etapie postępowań egzekucyjnych.

Opinie, Expertyzy prawne

Masz problem prawny? Wątpliwość dotyczącą przepisów? Potrzebujesz pisemnej opinii lub ekspertyzy prawnej?

Wybitni specjaliści, profesorzy nauk prawnych, teoretycy i praktycy sporządzą dla Państwa pisemna opinię lub ekspertyzę prawną.

WYNAGRODZENIE

Naszym klientom prywatnym i korporacyjnym proponujemy następujące systemy rozliczeń za świadczone przez nas usługi prawne:

 • Stawkę godzinową, której wysokość ustalamy wspólnie z Klientem w zależności od stopnia trudności sprawy i która jest podstawą do rozliczenia zaangażowania Kancelarii w każdym kolejnym miesiącu współpracy.
 • Ryczałt miesięczny, którego wysokość ustalamy wspólnie z Klientem w oparciu o charakter i ilość prowadzonych spraw,
 • Sukces fee - wynagrodzenie, które uzależnione jest od wyniku sprawy.
 • Wynagrodzenie kwotowe obejmujące prowadzenie sprawy od początku do końca.

Zdarza się, że nasi Klienci trafiają do nas ze sprawami szczególnymi, nietypowymi, czy wyjątkowo skomplikowanymi i rozciągniętymi w czasie. W takich sytuacjach koszty ustalamy indywidualnie na podstawie możliwych scenariuszy rozwoju wypadków z uwzględnieniem czasu niezbędnego do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Umożliwiamy również rozłożenie płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części.

Warto więc w trakcie pierwszej wizyty w Kancelarii rozważyć wszystkie możliwości i wybrać tę najbardziej dla Państwa korzystną. Nasi prawnicy są także w tej sprawie do Państwa dyspozycji.