Oferujemy kompleksową obsługę prawną

Podmioty gospodarcze
Fundacje i stowarzyszenia
Uczelnie wyższe
Administracja rządowa i organizacje pozarządowe
Klienci indywidualni
Klienci indywidualni przebywający poza granicami RP
Nasza specjalizacja

W ramach świadczonych usług, oferujemy pomoc prawną oraz opinie i ekspertyzy prawne w następujących dziedzinach:

Upadłość konsumencka oraz restrukturyzacja zobowiązań

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w wielu przypadkach nie jest jednak konieczne dlatego zawsze na początku współpracy prosimy o krótkie przedstawienie sprawy. Następnym krokiem jest analiza Państwa sprawy przez wybitnych specjalistów prawa którzy starają się każdorazowo znaleźć i zaproponować Państwu indywidualne – najlepsze naszym zdaniem- rozwiązanie wyjścia z długów. Jeśli konieczne jest sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką to sporządzamy wniosek do Sądu.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest szczególnym środkiem zapobiegawczym, który powinien być stosowany z właściwą rozwagą, w sytuacjach tylko uzasadnionych i ścisłe określonych, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego izolacyjny charakter, który jest bardzo dotkliwy. PCDP przy współpracy z znakomitymi adwokatami polskiej palestry poleca pomoc prawną dla osób tymczasowo aresztowanych oraz ich rodzin

Prawo nowoczesnych technologii

Pomoc prawna z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Prawa telekomunikacyjnego, świadczenia usług drogą elektroniczną, umów na rynku IT.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

prowadzenie postępowań rejestrowych, sporządzanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów osób prawnych, reprezentacja przedsiębiorców jednoosobowych i spółek w sporach z kontrahentami, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, uzyskiwanie odszkodowań od organów spółek, reprezentacja wspólników w sporach wewnętrznych, prowadzenie audytów wewnętrznych, postępowań przed UOKiK i postępowań likwidacyjnych, egzekucja należnych świadczeń, restrukturyzację przedsiębiorstwa, pomoc przy przygotowaniu planu naprawczego,

Restrukturyzacja i upadłość firm

Polecamy się w doradztwie i restrukturyzacji firm. W swojej działalności zapewniamy specjalistów o szerokim horyzoncie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości tudzież psychologii biznesu, którzy pomogą uratować Państwa firmę a gdy nie jest to już możliwe doprowadzić i przeprowadzić optymalnie procesy likwidacyjno- upadłościowe

Prawo administracyjne i samorządowe

prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego. Polecamy opinie i ekspertyzy prawne sporządzane przez wybitnych profesorów prawa administracyjnego i samorządowego.

Uczelnie wyższe
 • bieżąca konsultacja, porady prawne,
 • interpretacje obowiązujących przepisów prawnych w konkretnych sytuacjach,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie umów, aneksów, pism oraz projektów innych dokumentów oraz ich sporządzanie na zlecenie Rektora lub Kanclerza
 • opiniowanie oraz przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych tj. Zarządzeń, Uchwał itp.,
 • uczestnictwo lub reprezentacja uczelni w negocjacjach prowadzonych z podmiotami/osobami trzecimi,
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze na rzecz uczelni,
 • reprezentowanie uczelni w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych,
 • kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego, a także współpraca z uczelnią
 • opiniowanie wydawanych decyzji oraz ich sporządzanie na zlecenie Rektora lub Kanclerza,
 • doradztwo prawne w zakresie wykonywania przez uczelnie praw i obowiązków wspólnika albo akcjonariusza lub praw i obowiązków związanych z członkostwem lub udziałem w osobach prawnych lub innych jednostkach organizacyjnych działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także w zakresie wykonywania przez uczelnię praw i obowiązków podmiotu tworzącego dla podmiotów leczniczych,
 • realizacja innych czynności jeżeli charakter prawny sprawy dotyczy działalności uczelni
 • przygotowanie dokumentacji uczelni do kontroli PKA i MNiSW
Doradztwo prawne

Nasze usługi świadczymy także w zakresie innych dziedzin prawa, jeżeli wynika to z indywidualnych potrzeb Klienta. Pomoc prawną zapewniamy też na etapie postępowań egzekucyjnych.

Opinie, Expertyzy prawne

Masz problem prawny? Wątpliwość dotyczącą przepisów? Potrzebujesz pisemnej opinii lub ekspertyzy prawnej?

Wybitni specjaliści, profesorzy nauk prawnych, teoretycy i praktycy sporządzą dla Państwa pisemna opinię lub ekspertyzę prawną.

WYNAGRODZENIE

Naszym klientom prywatnym i korporacyjnym proponujemy następujące systemy rozliczeń za świadczone przez nas usługi prawne:

 • Stawkę godzinową, której wysokość ustalamy wspólnie z Klientem w zależności od stopnia trudności sprawy i która jest podstawą do rozliczenia zaangażowania Kancelarii w każdym kolejnym miesiącu współpracy.
 • Ryczałt miesięczny, którego wysokość ustalamy wspólnie z Klientem w oparciu o charakter i ilość prowadzonych spraw,
 • Sukces fee - wynagrodzenie, które uzależnione jest od wyniku sprawy.
 • Wynagrodzenie kwotowe obejmujące prowadzenie sprawy od początku do końca.

Zdarza się, że nasi Klienci trafiają do nas ze sprawami szczególnymi, nietypowymi, czy wyjątkowo skomplikowanymi i rozciągniętymi w czasie. W takich sytuacjach koszty ustalamy indywidualnie na podstawie możliwych scenariuszy rozwoju wypadków z uwzględnieniem czasu niezbędnego do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Umożliwiamy również rozłożenie płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części.

Warto więc w trakcie pierwszej wizyty w Kancelarii rozważyć wszystkie możliwości i wybrać tę najbardziej dla Państwa korzystną. Nasi prawnicy są także w tej sprawie do Państwa dyspozycji.