Kontakt z nami!

Profesorskie Centrum Doradztwa i Ekspertyz Prawnych  Górnośląska 4a lok. 17 
00-444 Warszawa

tel. +48 (22) 299 38 69
e.mail: biuro@profesorskie.pl

Kancelaria jest marką należącą do: Blue Operator sp. z o.o. 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000688407. 
Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
NIP: 1132947719
REGON: 367930565